Nasic nosní sprej roztok 1 x 10 ml

Nasic nas.spr.sol.1x10ml

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

Proč nakupovat u nás?

  • Bezpečná a rychlá online platba
  • Hodnocení od zákazníků
  • Objednávejte z pohodlí domova
  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Popis výrobku

Nasic nas.spr.sol.1x10ml

Snižuje otok a podporuje hojení nosních sliznic při rýmě, tím umožňuje lespší dýchání. Je vhodný i při alergické rýmě a po operacích nosu.

 

Nasic 

nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum a dexpanthenolum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protoţe obsahuje pro vás 

důleţité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nasic musíte 

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 

znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit 

s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud 

si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Nasic a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasic užívat

3. Jak se Nasic užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Nasic uchovávat

6. Další informace

1. CO JE NASIC A K ČEMU SE POUŢÍVÁ

Nasic je nosní sprej. 

Xylometazolin má vasokonstrikční (zužující cévy) účinky a tím snižuje 

otok nosní sliznice.

Dexpanthenol je derivátem kyseliny panthotenové, vitamínu, který 

podporuje hojení ran a chrání sliznice.

Nasic se užívá pro snížení otoku nosní sliznice při rýmě a k podpoře hojení 

narušené sliznice a kůže, k úlevě při alergické (vazomotorické) rýmě a 

k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu. 

Během několika minut se působením účinné látky xylometazolin –

hydrochloridu sníží otok nosních dýchacích cest. 

Nasic je určen pro dospělé a děti od 6 let věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŢ ZAČNETE NASIC 

UŢÍVAT2/6

Neužívejte Nasic:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na xylometazolin hydrochlorid 

nebo dexpanthenol a nebo na kteroukoli další složku přípravku Nasic

- jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca),

- přípravek Nasic není určen k léčbě dětí do 6 let věku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nasic je zapotřebí:

- jestliže užíváte léky na léčbu deprese, tzv. tricyklická nebo tetracyklická 

antidepresiva nebo antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminových 

oxidáz (MAO inhibitory) nebo jiné léky, které mají schopnost zvyšovat 

krevní tlak, 

- jestliže máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště jestliže trpíte zeleným 

zákalem s uzavřeným úhlem,

- jestliže máte vážné onemocnění srdce a cév (např. onemocnění 

věnčitých cév, vysoký krevní tlak)

- jestliže máte nádor dřeně nadledvinek (feochromocytom),

- jestliže máte metabolické onemocnění (např. zvýšenou činnost štítné 

žlázy projevující se zvýšeným pocením, zvýšenou tělesnou teplotou, 

zvýšenou tepovou frekvencí, nebo máte-li cukrovku)

- jestliže trpíte zvětšením prostaty

Použití u dětí

Děti mohou přípravek užívat bez porady s lékařem po dobu 3 dnů. Bez 

porady s lékařem nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Nasic má takový obsah léčivé látky, aby byl vhodný pro dospělé a školní 

děti, a proto není vhodný pro děti do 6 let věku. Pro děti do 6 let věku jsou 

dostupné nosní spreje s nižším obsahem léčivé látky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které 

užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou 

dostupné bez lékařského předpisu.

Současné užívání přípravku Nasic a některých léků pro léčbu deprese (tzv. 

inhibitorů monoaminových oxidáz tranylcyprominového typu, nebo 

tricyklických či tetracyklických antidepresiv) může mít za následek 

zvýšení krevního tlaku následkem působení těchto léčivých látek na 

kardiovaskulární systém. K těmto účinkům může docházet i dva týdny po 

ukončení léčby výše uvedenými antidepresivy.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nasic

Nasic obsahuje benzalkonium chlorid, a proto ho nesmějí užívat

pacienti, u nichž je známo, že jsou na tuto konzervační látku 

přecitlivělí.

Benzalkonium chlorid může způsobit otok nosní sliznice, zvláště během 

dlouhodobého užívání. Pokud je podezření na tento nežádoucí účinekpřetrvávající otok nosní sliznice (perzistentní nosní kongesce), měl by 

být užíván přípravek, je-li to možné, bez konzervačních látek. Pokud 

přípravek k nosnímu podání bez konzervačních látek není k dispozici, 

je nutné zvážit jinou formu podání. 3/6

Těhotenství a kojení

Před užitím jakéhokoliv léku se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka. 

Těhotné ženy a kojící ženy nesmí přípravek Nasic užívat, neboť nejsou 

známy účinky přípravku na plod a ani zda je přípravek vylučován do 

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při dlouhodobém užívání vysokých dávek přípravku Nasic nelze vyloučit 

systémové (celkové) nežádoucí účinky, včetně nežádoucích účinků na 

centrální nervový systém a kardiovaskulární systém. Proto nesmíte řídit 

auto ani motocykl nebo obsluhovat stroje. Mějte na paměti, že alkohol 

může vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje ještě více snížit.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NASIC UŢÍVÁ

Nasic užívejte přesně tak, jak je uvedeno v této příbalové informaci. Pokud 

si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Způsob podání:

Nosní podání

Odstraňte protáhlý ochranný kryt. Odstraňte ochranné 

víčko z hrdla lahvičky a našroubujte aplikátor 

spreje. Odstraňte ochranný kryt z aplikátoru 

spreje. Před tím, než nosní sprej použijete 

poprvé, několikrát aplikátor zmáčkněte, dokud se 

nezačne rozprašovat jemný aerosol.

Přibližte aplikátor co nejblíže k nosní dírce, zmáčkněte 

jednou aplikátor a zároveň se nosem lehce 

nadechujte, postup opakujte pro druhou nosní 

dírku. Z hygienických důvodů aplikátor po 

použití otřete a nasaďte ochranný kryt. Jakmile je 

dávkování jednou nastaveno, další dávky mohou 

být aplikovány okamžitě.

Jestliže není lékařem předepsáno jinak, dospělí a školní děti si vstřikují 

jednu dávku do každé nosní dírky až 3x denně, dle potřeby, lahvičku je 

třeba držet ve vodorovné poloze a během aplikace se lehce nadechovat. 

Bez porady s lékařem neužívejte Nasic déle než 7 dní. U dětí délku léčby 

vždy konzultujte s lékařem.

Dlouhodobé užívání přípravku nebo užívání vyšších dávek přípravku 

Nasic může mít za následek chronický otok a případně i ztenčení 

(poškození) nosní sliznice.

Pacienti se zeleným zákalem, obzvláště trpící zeleným zákalem 

s uzavřeným úhlem, by se před užitím přípravku Nasic měli poradit 

s lékařem.4/6

Jestliže máte pocit, že účinky přípravku Nasic jsou příliš silné a nebo 

slabé, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliţe jste uţil(a) více přípravku Nasic, neţ jste měl(a) (předávkování 

nebo náhodná poţití většího mnoţství), můţete pozorovat tyto 

neţádoucí účinky:

rozšíření zorniček (mydriáza), nevolnost, zvracení, modré zbarvení rtů 

(cyanóza), horečka, křeče, srdeční a cévní poruchy (zrychlení srdečního 

rytmu, poruchy srdečního rytmu, oběhové selhání, srdeční zástava, 

zvýšený krevní tlak), poruchy dýchacích cest (plicní otok, dýchací potíže), 

psychické poruchy. 

Můžete také zaznamenat ospalost, snížení tělesné teploty, snížení rychlosti 

srdečního rytmu, pokles krevního tlaku jako při šoku, zástavu dechu a 

koma.

Jestliţe jste zapomněl(a) uţít Nasic

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale 

pokračujte dále v léčbě, tak jak je uvedeno v pokynech pro dávkování.

4. MOŢNÉ NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Nasic nežádoucí účinky, které se 

ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou takto rozděleny do jednotlivých skupin podle míry 

svého výskytu:

velmi často více než 1 z 10 pacientů léčených tímto lékem

často méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů, 

léčených tímto přípravkem.

méně často méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů, 

léčených tímto přípravkem.

vzácně méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů, 

léčených tímto přípravkem.

velmi vzácně více než 1 z 10 000 pacientů léčených tímto lékem, včetně 

jednotlivých případů

Xylometazolini hydrochloridum:

Poruchy dýchacího systému (dechové, hrudní poruchy a poruchy 

mezihrudí):

Velmi vzácně:

Nasic může způsobit přechodné mírné podráždění (pálení nebo vysušení 

nosní sliznice), obzvláště u citlivých pacientů.5/6

Velmi vzácně nebo jednotlivé případy:

U pacientů se může dostavit pocit ucpaného nosu poté, co účinek léčivého 

přípravku odezní (překrvení sliznic po vysazení přípravku).

Dlouhodobé používání přípravku nebo časté používání vyšších dávek 

přípravku Nasic může mít za následek podráždění nosní sliznice (pálení 

v nose nebo suchost nosní sliznice) a otok nosní sliznice, který se 

s užíváním tohoto léku zhoršuje (polékový zánět nosní sliznice). Tento 

účinek se může vyvinout již po 5 dnech léčby a při nepřetržitém užívání 

má za následek trvalé poškození nosní sliznice (suchý zánět sliznice).

Poruchy nervového systému:

Vzácně nebo velmi vzácně:

Byly zaznamenány bolest hlavy, nespavost, únava.

Srdeční poruchy:

Vzácně nebo méně často:

Vliv na srdce a cévy, projevující se jako bušení srdce, zrychlení srdečního 

rytmu, zvýšení krevního tlaku.

Dexpanthenolum:

Velmi vzácně:

Může nastat reakce z přecitlivělosti projevující se zarudnutím v místě 

podání, zhoršením projevů rýmy, otokem sliznic.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo 

pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi.

5. JAK NASIC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nasic neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Datum 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 týdnů

Lék nesmí být vyléván do výlevky nebo vyhazován do domácího odpadu. 

Na likvidaci léku, který již nepotřebujete, se zeptejte svého lékárníka. Tato 

opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE6/6

Co Nasic obsahuje:

- Léčivými látkami jsou dexpanthenolum a xylometazolini hydrochloridum.

10 gramů roztoku obsahuje 10 mg xylometazolini hydrochloridum a 

500 mg dexpanthenolum. 

Jedna dávka 0,1ml roztoku (odpovídá 0,10 g), obsahuje 0,1 mg 

xylometazolini hydrochloridum a 5,0 mg dexpanthenolum.

- Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu, 

dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu 

sodného, čištěná voda.

Jak Nasic vypadá a co obsahuje toto balení:

Nasic je nosní sprej, roztok.

Druh obalu: skleněná lahvička jantarové barvy s PP šroubovacím 

uzávěrem, k lahvičce je přiložen mechanický rozprašovač s ochranným 

víčkem na pipetě. Papírová krabička.

Balení obsahuje 10 ml čirého bezbarvého roztoku.

Drţitel rozhodnutí o registraci:

Cassella-med GmbH & Co. KG, Kolín nad Rýnem, Německo

Výrobce:

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, 12277 Berlin, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci:

4 Life Pharma CZ, s.r.o.

Ve Studeném 8A

147 00 Praha 4

Česká republika

Tel. +420 261 226 793

info@4lifepharma.eu

Tato příbalová informace byla schválena:

9.12.2009

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 4008617225959
SUKL: 0155812
Cesta podání: Nasálně - do nosu
Léková forma: Sprej, roztok
Dodavatel na trh: Bayer
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: chřipka a nachlazení

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím