Fenolax dražé 30 x 5 mg

Fenolax drg.30x5mg

Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Fenolax drg.30x5mg

Fenolax je lokálně působící projímadlo, které účinkuje v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku  (pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) a změkčuje stolici.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FENOLAX

Bisacodylum

enterosolventní tablety

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Fenolax musíte užívat 

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se při každodenním užívání Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se 

poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Fenolax a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenolax užívat 

3. Jak se Fenolax užívá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Fenolax uchovávat 

6. Další informace

 

1. CO JE FENOLAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fenolax je lokálně působící projímadlo, které účinkuje v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku 

(pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) a změkčuje stolici.

 

Fenolax se používá:

- k usnadnění vyprázdnění při zácpě;

 

Pouze na doporučení lékaře se používá:

- k vyprázdnění střev před operacemi nebo před některými vyšetřeními a u stavů, kdy je třeba 

usnadnit vyprazdňování stolice (jako například při bolestivých stavech kolem řitního otvoru,

jako jsou trhliny, při dlouhodobém pobytu na lůžku apod.).

Fenolax je určen pro dospělé a děti od 4 let. Děti do 10 let jej mohou užívat pouze pod dohledem 

lékaře. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENOLAX UŽÍVAT 

Neužívejte Fenolax

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku přípravku

Fenolax;

- při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev;

- jestliže máte náhlou příhodu břišní, včetně zánětu slepého střeva, nebo akutní střevní 

onemocnění;

- jestliže trpíte těžkými bolestmi břicha spojenými s nevolností a zvracením, což mohou být 

příznaky závažnějšího onemocnění;

- jestliže máte zanícené hemoroidy; 

- jestliže trpíte závažnou dehydratací.

Přípravek nepodávejte dětem do 4 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fenolax je zapotřebí

Podobně jako ostatní projímadla byste neměl/a Fenolax užívat každý den nebo po dlouhou dobu. 

Pokud trpíte chronickou zácpou, měl/a byste vyhledat lékaře, aby zjistil její příčiny. Dlouhodobé 

každodenní užívání může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím 

vody a minerálů v organismu), hypokalémii (snížení hladiny draslíku v krvi), což může mít závažné 

následky. Dlouhodobé užívání může rovněž zácpu zhoršit a vyvolat návyk na projímadla.

Děti do 10 let by měly užívat přípravek pouze po dohledem lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte diuretika (léky podporující tvorbu a vylučování moči), 

kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění) nebo srdeční glykosidy (léky 

k léčbě srdečního selhání). Současné užívání nadměrných dávek přípravku Fenolax s těmito léky 

může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy.

Neužívejte Fenolax společně s přípravky, které snižují kyselost v horní části trávicího ústrojí, jako jsou 

antacida a inhibitory protonové pumpy (přípravky k léčbě vředů žaludku a dvanáctníku). Pokud 

potřebujete takový lék užít, vezměte si jej až hodinu po užití přípravku Fenolax.

Užívání přípravku Fenolax s jídlem a pitím

Tablety přípravku Fenolax se nesmějí užívat společně s látkami, které snižují kyselost horní části 

trávicího ústrojí, jako je mléko. Proto je nezapíjejte mlékem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Fenolax můžete užívat v průběhu těhotenství pouze po poradě s lékařem.

Přípravek Fenolax se nedoporučuje užívat při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by přípravek Fenolax ovlivňoval pozornost při řízení a obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Fenolax

Jedna tableta přípravku Fenolax obsahuje 55 mg laktózy. Obal tablety obsahuje sacharózu. Jestliže 

Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, nesmíte Fenolax užívat. Přípravek rovněž obsahuje 

azobarvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergickou reakci. Alergická reakce je častější u pacientů 

s přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou.

 

3. JAK SE FENOLAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte Fenolax přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste 

jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je: 

 

Krátkodobá léčba zácpy:

 

Dospělí a děti od 10 let: 1 2 enterosolventní tablety

Děti od 4 do 10 let: 1 enterosolventní tableta

Vezměte si celou dávku večer před spaním, aby následující ráno došlo k vyprázdnění. 

Příprava před operacemi a před diagnostickými výkony: 

Před operací nebo diagnostickým výkonem musíte užívat Fenolax pod lékařským dohledem.

Dospělí a děti do 10 let: 2 tablety ráno a 2 tablety večer před výkonem. 

Děti od 4 do 10 let: 1 enterosolventní tableta večer před výkonem.

Lékař Vám může pro dokonalé vyprázdnění střev podat ještě ráno před výkonem jiné projímadlo

s okamžitým účinkem..

Enterosolventní tablety nekousejte ani nedrťte a zapijte sklenicí vody nebo jiné tekutiny.

Jestliže jste užil/a více přípravku Fenolax, než jste měl/a

Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci. Pokud jste omylem užil/a více tablet 

přípravku Fenolax, než jste měl/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání vysokých dávek bisakodylu může způsobit průjmy, kolikovité křeče v břiše, závažné ztráty 

draslíkových iontů a ostatních elektrolytů. Důsledky předávkování lze zmírnit vyvoláním zvracení a 

následně doplněním tekutiny.

Opakované předávkování projímadly může vést k poškození střevní sliznice, k chronickým bolestem 

břicha a průjmu, poškození ledvin a k pocitu celkové slabosti. Může rovněž vést k zhoršení zácpy a 

k závislosti na projímadlech.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fenolax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého.

Při doporučeném dávkování byly nejčastěji hlášeny nežádoucí účinky, jako jsou křeče nebo bolesti 

břicha, nevolnost, zvracení. Vzácně se projevily alergické kožní reakce a poruchy funkce ledvin. 

Dlouhodobé užívání přípravku nebo užívání dávek větších, než jsou dávky doporučené, může vyvolat 

průjmy se ztrátami vody a sodíku nebo naopak zácpu zhoršit a vyvolat návyk na projímadla. Dále se 

může projevit slabost, mdloby, poruchy srdeční činnosti, nechutenství, ubývání na váze.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

 

5. JAK FENOLAX UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu a krabičce, aby byl přípravek chráněn 

před světlem a vzdušnou vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Fenolax nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Fenolax obsahuje

- Léčivou látkou je bisacodylum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje bisacodylum 5 mg.

 

- Pomocnými látkami jsou:

- Jádro tablety: bramborový škrob, laktóza, magnézium-stearát, želatina, mastek

- Obal tablety: šelak, celacefát, polysorbát 20, arabská klovatina, mastek, sacharóza, barvivo 

Ponceau 4R (E124)

Jak Fenolax vypadá a co obsahuje toto balení

Fenolax jsou kulaté, lesklé, sytě růžové enterosolventní tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Ul. Przemysłova 2

35-959 Rzeszów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.12.2010

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 5903546000143
SUKL: 0002426
Značka: FENOLAX
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: ICN HUNGARY
Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu
Trápí mě: zácpa/průjem

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím