Glyvenol 400 perorální orální tobolky měkké 60 x 400 mg 5 z 5 1

Glyvenol 400 por.cps.mol.60x400mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Glyvenol 400 perorální orální tobolky měkké 60 x 400 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Glyvenol 400 por.cps.mol.60x400mg

Glyvenol se používá u dospělých a dospívajících k léčbě onemocnění žilního krevního oběhu, jako je  pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením. 

Glyvenol 400 

měkké tobolky 

Tribenosidum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. 

- Pokud se do 21 dnů (v případě onemocnění žilního krevního oběhu) nebo do 7 dnů (v případě 

hemoroidů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je Glyvenol a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glyvenol užívat 

3. Jak se Glyvenol užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak Glyvenol uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

 

 

1. Co je Glyvenol a k čemu se používá 

 

Glyvenol se používá u dospělých a dospívajících k léčbě onemocnění žilního krevního oběhu, jako je 

pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením. 

Obtíže obvykle vznikají postupně a postihují obě dolní končetiny současně (jednostranný, rychle 

vzniklý otok doprovázený bolestivostí může značit přítomnost závažnějšího postižení, proto prosím 

v takovém případě konzultujte postup s lékařem nebo lékárníkem). Glyvenol snižuje prostupnost 

kapilár (nejmenších krevních cév), a tím zmenšuje otoky a zároveň doprovodné příznaky, jako je pocit 

bolestivých, unavených a těžkých nohou, křeče atd. Působí na řadu látek, které hrají důležitou úlohu 

při zánětu a bolesti. Glyvenol tak ovlivňuje chorobné procesy v kapilárním řečišti, v žilách a okolní 

tkáni. Dále se používá u varikózního syndromu (žilní městky) a hemoroidů (řitních žilních městků). U 

hemoroidů Glyvenol zmenší otok v okolí konečníku a uleví od obtíží, jako jsou bolesti, svědění a 

mokvání. Další postup s ošetřujícím lékařem konzultujte v případě krvácení z konečníku, které může 

rovněž patřit k příznakům hemoroidů, ale může doprovázet i jiná (závažnější) onemocnění.

Na doporučení lékaře lze přípravek použít jako pomocnou léčbu při zánětu žil a okolní tkáně a 

posttrombotickém syndromu (po uzávěru žil vmetkem), před a po sklerotizaci křečových žil 

(chirurgický zákrok užívaný při léčbě žilních městků). Na doporučení lékaře mohou přípravek ve 

všech indikacích užívat i děti od 12 let věku. 

 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glyvenol užívat 

 

Neužívejte Glyvenol: 

- jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření 

Pro užívání přípravku v těhotenství a v době kojení nebo při těžší poruše funkce ledvin nebo jater, 

musí být zvlášť závažné důvody. V těchto případech lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. 

 

Děti a dospívající 

Na doporučení lékaře mohou přípravek užívat děti od 12 let věku. 

 

Další léčivé přípravky a Glyvenol 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Glyvenol s jídlem a pitím 

Přípravek užívejte s jídlem nebo po něm, zapíjejte jej vodou. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Pro užívání přípravku Glyvenol v těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody. 

 

Přípravek obsahuje alkohol 

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 

 

 

3. Jak se Glyvenol užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je jedna tobolka 2x denně (ráno a večer). 

 

Ke zmírnění obtíží u onemocnění žilního krevního oběhu (pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a 

bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením) dochází obvykle během 2-3 týdnů. Pokud se 

Vaše obtíže po této době nezmírní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Glyvenol by měl být užíván zpravidla po několik týdnů, a to i tehdy, jestliže příznaky rychle ustoupí. 

V některých případech je nutné léčbu po určité době zopakovat, zvláště v průběhu teplejších měsíců 

roku. Léčba obtíží u onemocnění žilního krevního oběhu by bez porady s lékařem neměla přesáhnout 

3 měsíce. Delší léčba musí být konzultována s lékařem. 

 

Pokud užíváte přípravek Glyvenol pro léčbu příznaků doprovázejících hemoroidy (řitní žilní městky), 

mělo by se zmírnění obtíží dostavit v průběhu 7 dní. Pokud se Vaše obtíže po této době nezmírní, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčba hemoroidů přípravkem Glyvenol bez dohledu 

lékaře by neměla přesáhnout 14 dní. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Doporučená dávka přípravku pro dospívající a děti od 12 let je jedna tobolka večer. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 

Náhodné užití většího počtu tobolek pravděpodobně nevyvolá žádné příznaky. Při náhodném požití 

přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku 

Jestliže jste zapomněl(a) tobolku v obvyklý čas, užijte ji hned, jak si vzpomenete a dále pokračujte 

v obvyklém dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 

 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

Během léčby se může vyskytnout kožní vyrážka nebo žaludeční a střevní potíže, tyto nežádoucí účinky 

jsou obvykle mírné a většinou rychle samovolně odezní po vysazení přípravku. 

 

Velmi vzácně se mohou vyskytnout závažné reakce přecitlivělosti například kopřivka, otoky obličeje, 

rtů a hlasivek, potíže s dechem a poruchy krevního oběhu. Byly zaznamenány případy multiformního 

erytému a Stevens-Johnsonova syndromu (onemocnění postihující kůži a sliznice). Pokud

zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. 

 

 

5. Jak Glyvenol uchovávat 

 

Uchovávejte při teplotě od 2 do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

6. Obsah balení a další informace 

 

Co Glyvenol obsahuje 

- Léčivou látkou je tribenosidum 400 mg v jedné tobolce. 

- Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol, glycerol 85%, kanthaxanthin 10% (kukuřičný škrob, 

kanthaxanthin, čištěný kukuřičný olej, tokoferol alfa, modifikovaný škrob kukuřičného 

původu), bílý inkoust (šelak, oxid titaničitý, butanol, propylenglykol, roztok amoniaku 25%, 

bezvodý ethanol denaturovaný methanolem, isopropylalkohol, čištěná voda), želatina. 

 

Jak Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení 

Glyvenol 400 je oranžová transparentní oválná tobolka, na jedné straně s potiskem CIBA, na druhé 

straně s potiskem FU, uvnitř je bezbarvá až nažloutlá olejovitá tekutina. 

Velikost balení: 20, 50, 60 tobolek. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.1.2012.

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Iva Hofhanzlová, 2015-07-21 13:19:37

  Užívá moje maminka na doporučení lékaře a je s ním spokojená-méně jí otékají nohy. Bohužel nás velmi nemile překvapil skokový nárůst ceny-o více než sto korun za balení-zde v lékárně Pilulka byla jedna z nejnižších.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594050586499
SUKL: 0107935
Značka: GLYVENOL
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Měkké tobolky
Dodavatel na trh: Novartis
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: srdce a cévy

Hodnocení 5 z 5

 • Iva Hofhanzlová, 2015-07-21 13:19:37

  Užívá moje maminka na doporučení lékaře a je s ním spokojená-méně jí otékají nohy. Bohužel nás velmi nemile překvapil skokový nárůst ceny-o více než sto korun za balení-zde v lékárně Pilulka byla jedna z nejnižších.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím