Inflamalgin 10 mg/ 1 g dermální gel 1 x 50 g

Inflamalgin Gel 10mg/1g 50g

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Inflamalgin 10 mg/ 1 g dermální gel 1 x 50 g si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

    • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Inflamalgin Gel 10mg/1g 50g

Inflamalgin tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest. Inflamalgin je vhodný k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je možné ho běžně použít u následujících stavů: poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, natáhnutí a nebo pohmoždění, bolesti zad (úrazy utrpěné při sportu), k úlevě od bolesti při nezávažných artrózách periferních kloubů a zad.

Inflamalgin 10 mg/1 g gel Diclofenacum natricum  
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Inflamalgin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inflamalgin používat 3. Jak se Inflamalgin používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Inflamalgin uchovávat 6. Obsah balení a další informace   
1. Co je přípravek Inflamalgin a k čemu se používá  Přípravek Inflamalgin je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky. Obsahuje léčivou látku diklofenak, který patří mezi nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID) a který tlumí tvorbu látek, jež se podílejí na rozvoji zánětu.  
Inflamalgin tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest.  
Inflamalgin je vhodný k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je možné ho běžně použít u následujících stavů: • poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, natáhnutí a nebo pohmoždění, bolesti zad (úrazy utrpěné při sportu), • k úlevě od bolesti při nezávažných artrózách periferních kloubů a zad.  
a po poradě s lékařem u těchto stavů: • lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu, při ztuhlém rameni.  
Přípravek Inflamalgin mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let Používání přípravku Inflamalgin je vhodné i při celkové léčbě diklofenakem nebo jinými protizánětlivými přípravky.   
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inflamalgin používat   
Nepoužívejte přípravek Inflamalgin: • pokud jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoliv další složku přípravku, (uvedenou v bodě 6), • pokud jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou) či jiné protizánětlivé léky, a v minulosti nebo v současné době se u vás objevila po těchto lécích reakce jako např. průduškové astma či kopřivka.  
Upozornění a opatření  • Neaplikujte přípravek Inflamalgin na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. • Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka. • Inflamalgin je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte.   
Další léčivé přípravky a přípravek Inflamalgin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte přípravek Inflamalgin.  
Těhotenství, kojení a fertilita Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné a kojící ženy by přípravek Inflamalgin neměly používat.  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.   
3. Jak se přípravek Inflamalgin používá  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 12 let nanášejí 3 - 4krát denně malé množství přípravku Inflamalgin na pokožku v místě bolesti nebo otoku. Potřebné množství léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Gel se lehce vetře a nezakrývá se obvazem. Po nanesení léčivého přípravku Inflamalgin si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na Vašich rukou.  
Jak dlouho přípravek používat Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a poraďte se lékařem. Nepoužívejte přípravek Inflamalgin déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, natažení, pohmoždění) nebo zánětu šlach, nebo 3 týdny při léčbě bolestí doprovázejících artrózu, pokud Vám delší léčbu nenařídil Váš lékař.  
Jestliže jste užil(a) více přípravku Inflamalgin než jste měl(a) Předávkování je při podání vstřebáním přes kůži velmi nepravděpodobné.  Pokud omylem dojde k pozření přípravku Inflamalgin, neprodleně kontaktujte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Inflamalgin Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Inflamalgin ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství.   
4. Možné nežádoucí účinky  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  
Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek Inflamalgin a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:  • Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka. Vyskytuje se asi u 1 až 10 lidí z 10 000.  • Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma). Vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10 000. • Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. Vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10 000.  
Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou obvykle mírné, přechodné a neškodné. Pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, jak je to možné, lékaře nebo lékárníka.  
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 lidí ze 100) • Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bodavá (bolest) kůže.  
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000) • Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři.  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.   
5. Jak přípravek Inflamalgin uchovávat  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.   
6. Obsah balení a další informace  Co přípravek Inflamalgin obsahuje Léčivou látkou je diclofenacum natricum 0,01 g v 1 g gelu (1%). Gelový základ: Ethanol 96%, isopropylalkohol, karbomer 980, roztok amoniaku 10%, monohydrát kyseliny citronové, čistěná voda.  
Jak přípravek Inflamalgin vypadá a co obsahuje toto balení Popis přípravku: bezbarvý, čirý až mírně opalizující homogenní gel charakteristického zápachu po isopropylalkoholu. 
 
Velikost balení: 35 g, 50 g nebo 100 g gelu Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.  
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.3.2013 

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594739216389
SUKL: 0200261
Cesta podání: Dermálně - na pokožku
Léková forma: Gel
Dodavatel na trh: Zentiva
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: šlachy, klouby, kosti

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Speciální nabídky

Zobrazit všechny denní nabídky (59)

Přihlášení

: *

: *

zaslat zapomenuté heslo

Nemám účet,
chci se registrovat.

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím