Nasic pro děti nosní sprej roztok 1 x 10 ml

Nasic pro děti nas.spr.sol.1x10ml

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Nasic pro děti nosní sprej roztok 1 x 10 ml si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

Proč nakupovat u nás?

 • Bezpečná a rychlá online platba
 • Hodnocení od zákazníků
 • Objednávejte z pohodlí domova
 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Popis výrobku

Nasic pro děti nas.spr.sol.1x10ml

Snižuje otok sliznic při rýmě a tím usnadňuje dýchání. Podporuje hojení sliznic. Pro děti.

 

Nasic pro děti

nosní sprej, roztok

 

xylometazolini hydrochloridum a dexpanthenolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protoţe obsahuje pro vás 

důleţité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nasic pro děti

musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 

znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit 

s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud 

si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Nasic pro děti a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasic pro děti užívat

3. Jak se Nasic pro děti užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Nasic pro děti uchovávat

6. Další informace

1. CO JE NASIC PRO DĚTI A K ČEMU SE POUŢÍVÁ

Nasic pro děti je nosní sprej.

Xylometazolin má vasokonstrikční (zužující cévy) účinky a tím snižuje 

otok nosní sliznice.

Dexpanthenol je derivátem kyseliny panthotenové, vitamínu, který 

podporuje hojení ran a chrání sliznice.

Nasic pro děti se užívá ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě a 

k podpoře hojení narušené sliznice a kůže, k úlevě při alergické 

(vazomotorické) rýmě a k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích 

nosu. Během několika minut po podání přípravku se působením léčivé 

látky xylometazolin hydrochloridu sníží otok nosních dýchacích cest. 

Nasic pro děti je určen pro děti ve věku 2 – 6 let.2/6

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŢ ZAČNETE NASIC 

PRO DĚTI UŢÍVAT

Neužívejte Nasic pro děti:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na xylometazolin hydrochlorid 

nebo dexpanthenol a nebo na kteroukoli další složku přípravku Nasic 

pro děti.

- jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca),

- přípravek není určen k léčbě dětí do 2 let věku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nasic pro děti je zapotřebí:

- jestliže užíváte léky na léčbu deprese, tzv.tricyklická nebo tetracyklická 

antidepresiva nebo antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminových 

oxidáz (MAO inhibitory) nebo jiné léky, které mají schopnost zvyšovat 

krevní tlak, 

- jestliže máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště jestliže trpíte zeleným 

zákalem s uzavřeným úhlem,

- jestliže máte vážné onemocnění srdce a cév (např. onemocnění 

věnčitých cév, vysoký krevní tlak)

- jestliže máte nádor dřeně nadledvinek (feochromocytom),

- jestliže máte metabolické onemocnění (např. zvýšenou činnost štítné 

žlázy projevující se zvýšeným pocením, zvýšenou tělesnou teplotou, 

zvýšenou tepovou frekvencí, nebo máte-li cukrovku)

- jestliže trpíte zvětšením prostaty

Použití u dětí

Děti mohou přípravek užívat bez porady s lékařem po dobu 3 dnů. Bez 

porady s lékařem nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které 

užíváte/berete nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou 

dostupné bez lékařského předpisu.

Současné užívání přípravku Nasic pro děti a některých léků pro léčbu 

deprese (tzv. inhibitorů monoaminových oxidáz tranylcyprominového 

typu, nebo tricyklických antidepresiv či tetracyklických antidepresiv) 

může mít za následek zvýšení krevního tlaku následkem působení těchto 

léčivých látek na kardiovaskulární systém. K těmto účinkům může 

docházet i dva týdny po ukončení léčby výše uvedenými antidepresivy.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nasic pro děti:

Nasic pro děti obsahuje benzalkonium chlorid, a proto ho nesmějí 

užívat pacienti, u nichž je známo, že jsou na tuto konzervační látku 

přecitlivělí. 

Benzalkonium chlorid může způsobit otok nosní sliznice, zvláště během 

dlouhodobého užívání. Pokud je podezření na tento nežádoucí účinekpřetrvávající otok nosní sliznice (perzistentní nosní kongesce), měl by být 

užíván přípravek, je-li to možné, bez konzervačních látek. Pokud přípravek 

k nosnímu podání bez konzervačních látek není k dispozici, je nutné zvážit 

jinou formu podání.3/6

Těhotenství a kojení

Před užitím jakéhokoliv léku se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka. 

Těhotné ženy a kojící ženy nesmí přípravek Nasic pro děti užívat, neboť 

nejsou známy účinky přípravku na plod a ani zda je přípravek vylučován 

do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při dlouhodobém užívání vysokých dávek přípravku Nasic pro děti nelze 

vyloučit nežádoucí účinky na centrální nervový systém a kardiovaskulární 

systém. Proto nesmíte řídit auto ani motocykl nebo obsluhovat stroje.

Mějte na paměti, že alkohol může vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje 

ještě více snížit.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NASIC PRO DĚTI 

Nasic pro děti užívejte přesně tak, jak je uvedeno v této příbalové 

informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Způsob podání:

Nosní podání

Odstraňte protáhlý ochranný kryt. Odstraňte ochranné 

víčko z hrdla lahvičky a našroubujte aplikátor 

spreje. Odstraňte ochranný kryt z aplikátoru 

spreje. Před tím, než nosní sprej použijete 

poprvé, několikrát aplikátor zmáčkněte, dokud se 

nezačne rozprašovat jemný aerosol.

Přibližte aplikátor co nejblíže k nosní dírce, zmáčkněte 

jednou aplikátor a zároveň se nosem lehce 

nadechujte, postup opakujte pro druhou nosní 

dírku. Z hygienických důvodů aplikátor po 

použití otřete a nasaďte ochranný kryt. Jakmile je 

dávkování jednou nastaveno, další dávky mohou 

být aplikovány okamžitě.

Jestliže není lékařem předepsáno jinak, dětem ve věku 2–6 let se vstřikuje 

jedna dávka přípravku Nasic pro děti do každé nosní dírky až 3x denně, 

dle potřeby. Lahvičku je třeba držet ve vodorovné poloze a během aplikace 

se lehce nadechovat.

Bez porady s lékařem neužívejte Nasic pro děti déle než 3 dny. U dětí 

vždy konzultujte délku léčby s lékařem.

Dlouhodobé užívání přípravku nebo užívání vyšších dávek přípravku 

Nasic pro děti může mít za následek chronický otok a případně i ztenčení 

(poškození) nosní sliznice.4/6

Pacienti se zeleným zákalem, obzvláště trpící zeleným zákalem 

s uzavřeným úhlem, by se před užitím přípravku Nasic pro děti měli 

poradit s lékařem.

Jestliže máte pocit, že účinky přípravku Nasic pro děti jsou příliš silné a 

nebo slabé, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliţe jste uţil(a) více přípravku Nasic pro děti, neţ jste měl(a) 

(předávkování nebo náhodné poţití většího mnoţství), můţete 

pozorovat tyto neţádoucí účinky:

rozšíření zorniček (mydriáza), nevolnost, zvracení, modré zbarvení rtů 

(cyanóza), horečka, křeče, srdeční a cévní poruchy (zrychlení srdečního 

rytmu, poruchy srdečního rytmu, oběhové selhání, srdeční zástava, 

zvýšený krevní tlak), poruchy dýchacích cest (otok plic, dýchací potíže), 

psychické poruchy.

Můžete také zaznamenat ospalost, snížení tělesné teploty, snížení rychlosti 

srdečního rytmu, pokles krevního tlaku jako při šoku, zástavu dechu a 

koma.

Jestliţe jste zapomněl(a) uţít Nasic pro děti:

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale 

pokračujte dále v léčbě, tak jak je uvedeno v pokynech pro dávkování.

4. MOŢNÉ NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Nasic pro děti nežádoucí účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou takto rozděleny do jednotlivých skupin podle míry 

svého výskytu:

velmi často více než 1 z 10 pacientů léčených tímto lékem

často méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů, 

léčených tímto přípravkem.

méně často méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů, 

léčených tímto přípravkem.

vzácně méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů, 

léčených tímto přípravkem.

velmi vzácně více než 1 z 10 000 pacientů léčených tímto lékem, včetně 

jednotlivých případů

Xylometazolini hydrochloridum:

Poruchy dýchacího systému (dechové, hrudní poruchy a poruchy 

mezihrudí):

Velmi vzácně:

Nasic pro děti může způsobit přechodné mírné podráždění (pálení nebo 

vysušení nosní sliznice), obzvláště u citlivých pacientů.5/6

Velmi vzácně nebo jednotlivé případy:

U pacientů se může dostavit pocit ucpaného nosu poté, co účinek léčivého 

přípravku odezní (překrvení sliznic po vysazení přípravku).

Dlouhodobé používání přípravku nebo časté používání vyšších dávek 

přípravku Nasic pro děti může mít za následek podráždění nosní sliznice 

(pálení v nose nebo suchost nosní sliznice) a otok nosní sliznice, který se 

s užíváním tohoto léku zhoršuje (polékový zánět nosní sliznice). Tento 

účinek se může vyvinout již po 5 dnech léčby a při nepřetržitém užívání 

má za následek trvalé poškození nosní sliznice (suchý zánět sliznice).

Poruchy nervového systému:

Vzácně nebo velmi vzácně:

Byly zaznamenány bolest hlavy, nespavost, únava.

Srdeční poruchy:

Vzácně nebo méně často:

Vliv na srdce a cévy, projevující se jako bušení srdce, zrychlení srdečního 

rytmu, zvýšení krevního tlaku.

Dexpanthenolum:

Velmi vzácně:

Může nastat reakce z přecitlivělosti projevující se zarudnutím v místě 

podání, zhoršením projevů rýmy, otokem sliznic.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo 

pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi.

5. JAK NASIC PRO DĚTI UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nasic pro děti neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 týdnů

Lék nesmí být vyléván do výlevky nebo vyhazován do domácího odpadu.

Na likvidaci léku, který již nepotřebujete, se zeptejte svého lékárníka. Tato 

opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Nasic pro děti obsahuje:6/6

- Léčivými látkami jsou dexpanthenolum a xylometazolini hydrochloridum.

10 gramů roztoku obsahuje 5 mg xylometazolini hydrochloridum a 500 mg 

dexpanthenolum.

Jedna dávka 0,1 ml roztoku (odpovídá 0,10 g), obsahuje 0,05 mg 

xylometazolini hydrochloridum a 5,0 mg dexpanthenolum

- Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu, 

dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu 

sodného, čištěná voda.

Jak Nasic pro děti vypadá a co obsahuje toto balení:

Nasic pro děti je nosní sprej, roztok. 

Druh obalu: skleněná lahvička jantarové barvy s PP šroubovacím 

uzávěrem, k lahvičce je přiložen mechanický rozprašovač s ochranným 

víčkem na pipetě. Papírová krabička.

Balení obsahuje 10 ml čirého bezbarvého roztoku.

Drţitel rozhodnutí o registraci:

Cassella-med GmbH & Co. KG, Kolín nad Rýnem, Německo

Výrobce:

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, 12277 Berlin, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci:

4 Life Pharma CZ, s.r.o.

Ve Studeném 8A

147 00 Praha 4

Česká republika

Tel. +420 261 226 793

info@4lifepharma.eu

Tato příbalová informace byla schválena:

9.12.2009

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 4008617225942
SUKL: 0155813
Cesta podání: Nasálně - do nosu
Léková forma: Sprej, roztok
Dodavatel na trh: Bayer
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: chřipka a nachlazení

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím