Smluvní podmínky Diskuzí na Pilulka.cz

 1. Úvod
  1. Společnost Pilulka Lékárny a. s., se sídlem na adrese Praha 9 - Libeň, Drahobejlova 1073/36, PSČ: 19000, IČO: 03615278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20249 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem služby Pilulka Diskuze (dále jen „Služba“).
 1. Popis služby Pilulka Diskuze
  1. Služba umožňuje přihlášeným uživatelům zveřejňovat názory k danému tématu (produkty, služby), reagovat na názory ostatních uživatelů a hodnotit názory ostatních uživatelů, to vše za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).
 1. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů
  1. Využívat Službu mohou Uživatelé, kteří si zřídili účet u Provozovatele a jsou na svém účtu přihlášení.
  2. Služba je ze strany Provozovatele poskytována bezplatně.
  3. Příspěvky Uživatele nesmí obsahovat reklamní sdělení.
  4. Uživatel je zodpovědný za to, že obsah příspěvků a/nebo jiný materiál v příspěvku, který zveřejní se žádným způsobem nedotýká práv třetích osob.
  5. V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků, a to textem nebo jiným materiál, výsledky vlastní duševní tvůrčí činnosti, okamžikem zveřejnění uděluje Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití obsahu příspěvku, a to po dobu zveřejnění příspěvku na Službě v souladu s určením Služby a těmito Podmínkami.
  6. Za obsah příspěvků zveřejněných na Službě odpovídá Uživatel. Povinností Uživatele je zajistit, aby obsah příspěvků a aktivity v rámci Služby byly v souladu s Podmínkami, Pravidly služby Pilulka Diskuze, které jsou uvedené v Příloze č. 1 těchto Podmínek (dále jen „Pravidla“), právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah příspěvků Uživatelů a/nebo za aktivity Uživatelů v rámci Služby.
  7. Provozovatel si v rámci Služby vyhrazuje právo na odstranění příspěvku Uživatele a/nebo na zablokování přístupu k Službě, pokud příspěvky, zprávy a/nebo aktivity Uživatele nejsou v souladu s těmito podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují veřejný pořádek a/nebo dobré mravy, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
  8. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržitého provozu a funkčnosti služby a zabezpečení systému Služby. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení Služby v důsledku technických problémů.
  9. Přístup do služby je povolen pouze přihlášeným Uživatelům.
 1. Zpracování osobních údajů
  1. Zpracování osobních údajů v rámci Služby se řídí pravidly, které jsou dostupné na stránkách Provozovatele a je možné si je přečíst na odkazu https://www.pilulka.cz/zpracovani-osobnich-udaju
 1. Závěrečné ustanovení
  1. Provozovatel Služby si vyhrazuje právo tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména v případě, že dojde ke změnám legislativy, technickým změnám v rámci Služby či jiným změnám, které jsou spojené s provozem Poskytovatele.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2021.

Příloha č. 1

V rámci služby Pilulka Diskuze je zakázáno:

 • zveřejnit příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony a jiné právní předpisy České republiky;
 • urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím;
 • podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti;
 • vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně, včetně vytečkovaných (vyhvězdičkovaných) výrazů či vulgarit opisem;
 • uveřejňovat neveřejné údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání);
 • uveřejňovat osobní údaje jiných fyzických osob, k jejichž uveřejnění nezískal od těchto osob souhlas;
 • vydávat se za jinou osobu;
 • opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování);
 • užívat nadměrné množství znaků, jako jsou např. vykřičníky a otazníky či nadměrné množství emotikonů;
 • zveřejňovat příspěvky psané zcela, nebo z větší části verzálkami (velkými písmeny);
 • zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu;
 • vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem;
 • chatovat a publikovat příspěvky či odkazy, které přímo nesouvisí s tématem daného článku, nebo videa;
 • komentovat činnost administrace diskuzí a urážet či jinak napadat editory diskuzí.