Hylak Forte, perorální roztok 100ml

Hylak Forte, perorální roztok 100ml - Recenze a zkušenosti

Léčivý přípravek obnovuje rovnováhu střevní mikroflóry a tím přináši úlevu od trávicích problémů jako jsou průjem, zácpa, křeče či nadýmání, které obvykle vznikají v důsledku střevních infekcí, při užívání antibiotik, nebo často i při cestách do exotických zemí.

Skladem 5+ ks Můžete mít dnes možnosti doručení
185 Kč
Cena za 10 ml: 18,56 Kč
V jedné objednávce je možné zakoupit maximálně 0 ks tohoto produktu.
V košíku máte 0 ks za 0 Kč
Nákupem získáte 1.85 kreditu
4.72
Zákazník doporučuje 94 % zákazníků doporučuje
5
4
3
2
1
Zákazník doporučuje 94 % zákazníků doporučuje
Komfort při užívání
Má výhodné balení
Účinnost
4.72
Zákazník doporučuje 94 % zákazníků doporučuje
5
4
3
2
1
Zákazník doporučuje 94 % zákazníků doporučuje
Komfort při užívání
Má výhodné balení
Účinnost

Hodnocení produktu

{{ comment.name }}
Ověřený nákup
{{ comment.updatedAt }}
Zákazník doporučuje Zákazník doporučuje
Zákazník nedoporučuje Zákazník nedoporučuje

{{ pros }}

{{ cons }}

Užitečné?
Příbalovou informaci můžete stáhnout zde

sp. zn. sukls199961/2016

 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

HYLAK FORTE
perorální roztok


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

100 ml roztoku obsahuje bezzárodkový koncentrát:

Escherichiae coli metabolita 24,9481 g, Enterococci faecalis metabolita 12,4741 g, Lactobacilli acidophili metabolita 12,4741 g, Lactobacilli helvetici metabolita 49,8960 g.

Pomocná látka se známým účinkem:
Laktóza 50,0 – 70,0 mg / ml.


3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok

Čirý, žlutohnědý roztok s charakteristickým nakyslým zápachem po karamelu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

 • 4.1 Terapeutické indikace

Hylak forte je indikován k léčbě dospělých, dospívajících od 12 let, dětí a kojenců.
Přípravek se užívá při léčbě následujících stavů a onemocnění: Meteorismus, průjem, obstipace, dyspepsie.
Během léčby a po léčbě antibiotiky a sulfonamidy.
Gastrointestinální poruchy vyvolané změnou klimatu (např. při cestách do teplých krajin).
Při salmonelové enteritidě u kojenců a malých dětí ke zkrácení doby vylučování salmonel.

 • 4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování je stejné u všech indikací.

Dospělí v prvních dnech 3krát denně 2 ml

Pediatrická populace

Dospívající od 12 let v prvních dnech 3krát denně 2 ml.

Kojenci a děti
v prvních dnech 3krát denně 1 ml.

Po zlepšení akutních obtíží je možno dávku redukovat na polovinu.
U jedinců se zvýšenou produkcí žaludeční kyseliny, často spojenou s pálením žáhy, se doporučuje rozložit denní dávku do více než 3 dávek.

Délka léčby závisí na typu a průběhu onemocnění a může být v případě potřeby dlouhodobá.
Přípravek se užívá před jídlem nebo během jídla s velkým množstvím tekutiny ne však mléka (viz Inkompatibility); dospělí s vodou, čajem, pomerančovým džusem, děti s dětskými čaji nebo jablečným džusem.

 • 4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 Akutní průjem s vysokou horečkou a krví ve stolici.

 • 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacient se musí poradit s lékařem pokud se objeví závažné symptomy jako akutní průjem s vysokou horečkou nebo krví ve stolici, pokud průjem trvá déle jak 2 dny, a v případě jiných dlouhotrvajících nebo nejasných potíží gastrointestinálního traktu.

Náhrada tekutin a elektrolytů je nejdůležitějším terapeutickým opatřením během průjmu, zvláště u dětí a starších lidí.

Přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat. 

 • 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je třeba se vyhnout současnému užití antacid.
Hylak forte způsobuje koagulaci mléka vzhledem k acidickému pH. Proto by tento léčivý přípravek
neměl být užíván s mlékem.

 • 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici relevantní epidemiologická data týkající se užití přípravku Hylak forte u těhotných a kojících žen, potenciální riziko pro člověka není známo. Je nutné individuální zhodnocení poměru risk/benefit, pokud se zvažuje užití během těhotenství a kojení.

 • 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Hylak forte nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 • 4.8 Nežádoucí účinky

Frekvence nežádoucích účinků je definována za použití následujících pravidel: velmi časté: ≥ 1/10, časté: ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté: ≥ 1/1000 až < 1/100, vzácné: ≥ 1/10 000 až < 1/1 000, velmi vzácná: < 1/10 000, není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému
Vzácné: obecně přecitlivělost kůže a sliznic

Gastrointestinální poruchy
Velmi vzácně: mírná žaludeční či střevní nevolnost

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 • 4.9 Předávkování

Předávkování není známo, pokud by se však vyskytlo, je vhodná symptomatická léčba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 • 5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: protiprůjmové mikroorganismy, organismy produkující kyselinu mléčnou, ATC kód: A07FA01

Ve zdravém střevě, zejména v oblasti ilea, kolon a rekta jsou usídleny různé fyziologické bakterie např. Lactobacillus (producent mléčné kyseliny), Escherichia coli a Enterococcus faecalis (fyziologická střevní flóra).

Úloha těchto mikroorganismů spočívá také v účasti na enzymatickém štěpení potravy a tím v podpoře trávení.

Na druhé straně zhoršují fyziologičtí symbionti, např. tvorbou kyseliny mléčné, růstové podmínky pro patogenní zárodky, tlumí produkci toxických látek a zabraňují jejich průniku do organismu.

Kromě toho mají střevní bakterie roli při syntéze vitaminů (B6, B12 a K). Vnějšími vlivy, jako jsou léčba antibiotiky, radioterapie, žaludeční operace (Bilroth II), ale také následkem špatného a nezvyklého dietního režimu a chování, může být potřebné fyziologické osídlení mikroby porušeno a případně může dojít k přerůstání patogenních zárodků.

Z toho vyplývající obtíže, jako pocit plnosti, meteorismus, průjem nebo zácpa vyjadřují porušenou rovnováhu střevních symbiontů. Také stavy všeobecného vyčerpání, zřetelné zvýšení napadnutelnosti infekcí a určitá kožní onemocnění, jako akné a ekzémy mohou souviset s poškozením střevní flory.
Pro svoji existenci potřebují bakterie určité životní prostředí s přesně definovanými poměry kyselin. Biosyntetická mléčná kyselina s přesným stupněm kyselosti a pufrovacích solí v přípravku přispívají k nastavení těchto hodnot kyselin. Tímto způsobem se příznivě ovlivní proces trávení (např. při
anaciditě, kvasných a hnilobných dyspepsiích) a patogenním zárodkům se odeberou životní podmínky.

Přívodem produktů metabolismu fyziologických střevních bakterií obsažených v přípravku se může funkce střevní sliznice upravit a tím zlepšit opětné osídlení střeva vlastními bakteriemi.

 • 5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Hylak forte je biologický preparát, jehož hlavní působení se odehrává intraluminálně. Údaje o farmakokinetice nejsou k dispozici.

 • 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnost přípravku byla prokázána jeho dlouhodobým používáním v klinické praxi.

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 • 6.1 Seznam pomocných látek

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan draselný, kyselina mléčná, kyselina fosforečná 85%, kalium-sorbát, monohydrát kyseliny citronové, laktóza, čištěná voda.

 • 6.2 Inkompatibility

Při smíchání přípravku s mlékem nebo mléčnými produkty může dojít k jejich vysrážení.

 • 6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

 • 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Doba použitelnosti po otevření: maximálně 6 měsíců.

 • 6.5 Druh obalu a obsah balení

Lahvička z hnědého skla, PE nástavec pro vylévání, PP šroubovací uzávěr, PP odměrná nálevka, krabička.

Velikost balení: 30 a 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 • 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

 

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

49/061/73-S/C


9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. 9. 1973
Datum posledního prodloužení registrace: 15. 9. 2010


10. DATUM REVIZE TEXTU

5. 3. 2018

EAN: 8592387019444
Značka: Hylak
SUKL kód: 0223200
Velikost balení: 100 ml
Cesta podání: Perorálně - polyká se
Forma: Roztok
Pro: Pro děti, Pro kojence, Pro dospělé
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Věk: >1 měs.
Originální název: Hylak Forte por.sol. 100ml
Ke stažení: Příbalová informace
Skladem u dodavatele Zítra můžete mít možnosti doručení