Pilulka Auto

Rosalgin vag.prášek roztok 10 x 0.5 g 5 z 5 1

Rosalgin vag.plv.sol.10x0.5g

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Další balení: Rosalgin vag.plv.sol.6x0.5g

Cena: 269 Kč 248 Kč Skladem > 5 ks

Rosalgin vag.prášek roztok 10 x 0.5 g si přes nás též můžete rezervovat v 25 lékárnách po celé ČR a následně přijít s jistotou, že ho pro vás máme připravené. Nebo vám ho rádi zašleme až domů po celé ČR.

Rosalgin vag.prášek roztok 10 x 0.5 g si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 87/43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna U Jindřicha, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá:8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Rosalgin vag.plv.sol.10x0.5g

K léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního, chemického i fyzikálního původu. 

ROSALGIN Prášek pro poševní roztok

Rosalgin 

500 mg, granule pro přípravu vaginálního roztoku 

Benzydamini hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 

nebo lékárníka. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. 

- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je přípravek Rosalgin a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosalgin používat 

3. Jak se přípravek Rosalgin používá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5 Jak přípravek Rosalgin uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

 

 

1. Co je přípravek Rosalgin a k čemu se používá 

 

Rosalgin jsou granule pro přípravu vaginálního roztoku, který se používá k výplachům pochvy a 

oplachům zevních rodidel při zánětlivých onemocněních ženského pohlavního ústrojí a k běžné ženské 

hygieně. Roztok se aplikuje pomocí Rosalgin irigátoru pro gynekologické použití. 

 

Rosalgin je určen k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního 

ústrojí, které jsou mikrobiálního, chemického i fyzikálního původu. 

Přípravek se dále používá před a po operačním gynekologickém zákroku. 

Roztok je vhodný i pro běžnou ženskou hygienu a hygienu během šestinedělí. 

 

Přípravek je určen k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let. 

U dětí od 6 let je možno použít přípravek k oplachům zevních pohlavních orgánů. 

 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosalgin používat 

 

Nepoužívejte přípravek Rosalgin: 

- jestliže jste alergická na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření 

- Dlouhodobé používání přípravku může vést k přecitlivělosti. Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je 

nutné léčbu přerušit. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Rosalgin 

Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti 

současného používání přípravku s jinými léky k místnímu vaginálnímu použití se poraďte s lékařem či 

lékárníkem. 

 

Těhotenství, kojení a fertilita 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

I když nebyly prokázány účinky poškozující plod, měl by se přípravek užívat v těhotenství pouze po 

poradě s lékařem. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek nemá vliv na schopnost řídit či obsluhovat stroje. 

 

 

3. Jak se přípravek Rosalgin používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Dávkování: 

Roztok používejte jednou nebo dvakrát denně, pokud lékař nedoporučí jinak. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Při běžné ženské hygieně a při hygieně během šestinedělí používejte přípravek pravidelně či nepravidelně 

podle potřeby. 

 

Způsob použití: 

Obsah jednoho sáčku přípravku rozpusťte v půl litru nebo v jednom litru pitné vody. 

Před použitím nejprve irigátor Rosalgin pro gynekologické použití důkladně omyjte teplou vodou a osušte 

jej. Nádobku irigátoru naplňte půl litrem předem připraveného vaginálního roztoku. Na nádobku 

našroubujte přiložený nástavec. Nástavec opatrně zasuňte do pochvy a nádobku s roztokem stlačujte, až 

se vyprázdní. Po vyprázdnění nádobku držte stlačenou a nástavec opatrně vytáhněte z pochvy ven. Po 

použití nástavec z nádobky odšroubujte a obě části irigátoru pro gynekologické použití důkladně omyjte 

teplou vodou a nechte je oschnout. 

 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek je určen k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let. 

U dětí od 6 let je možno použít přípravek k oplachům zevních pohlavních orgánů. 

 

Jestliže jste použila více přípravku Rosalgin, než jste měla 

Předávkování přípravku je vzhledem k místnímu použití nepravděpodobné. 

Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře. Požití větší dávky (10 mg/kg) může vést k přechodným 

nežádoucím účinkům, jako jsou poruchy spánku, neklid, optické halucinace (mžitky před očima, barevné 

nebo bílé plochy). Při předávkování je léčba symptomatická. 

 

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Rosalgin 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 

u každého. 

Přípravek je obvykle velmi dobře snášen. Ve výjimečných případech se mohou vyskytnout místní projevy 

přecitlivělosti, jako je svědění nebo pálení, zejména při déle trvající léčbě. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

 

 

5. Jak přípravek Rosalgin uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Připravený roztok lze použít maximálně 24 hodin po rozpuštění obsahu sáčku v pitné vodě. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

 

6. Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Rosalgin obsahuje 

- Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum 500 mg v 1 sáčku. 

- Pomocnými látkami jsou cetrimonium-tosylát, povidon a chlorid sodný. 

 

Jak přípravek Rosalgin vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis přípravku: bílé nebo téměř bílé granule pro přípravu vaginálního roztoku. 

Obal: sáček papír/PP, krabička. 

Velikost balení: 1, 2, 4, 5, 6, 8 nebo 10 sáčků. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

MEDICOM International s.r.o., Brno, Česká republika 

 

Výrobce: 

Aziende Chimiche Reunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie 

 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A,, Bergamo, Itálie (sídlo společnosti) 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A,, Brembate, Itálie (místo výroby) 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

21.3. 2012

 

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Kateřina Olbrichová, 2016-02-02 09:19:55

  Rosalgin mi vždy pomohl, při akutních potížích velmi rychle uleví. Používám ho jak samostatně při středních kvasinkových infekcích, tak jako doplněk při těch silnějších k antimykotickým čípkům. Dá se také používat preventivně- výplachy po koupání v bazénu, po menstruaci, po divočejším styku a td. Při dlouhodobějším užívání doporučuji současně s ním používat laktobacily do pochvy např. gynocaps, aby častými výplachy nedošlo k narušení poševní mikroflory. Ale opravdu otok, svědění a pálení tlumí do 10 minut. Doporučuji

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594044140317
SUKL: 0100234
Značka: ROSALGIN
Cesta podání: Vaginálně
Léková forma: Prášek
Dodavatel na trh: Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: gynekologické potíže
Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Hodnocení 5 z 5

 • Kateřina Olbrichová, 2016-02-02 09:19:55

  Rosalgin mi vždy pomohl, při akutních potížích velmi rychle uleví. Používám ho jak samostatně při středních kvasinkových infekcích, tak jako doplněk při těch silnějších k antimykotickým čípkům. Dá se také používat preventivně- výplachy po koupání v bazénu, po menstruaci, po divočejším styku a td. Při dlouhodobějším užívání doporučuji současně s ním používat laktobacily do pochvy např. gynocaps, aby častými výplachy nedošlo k narušení poševní mikroflory. Ale opravdu otok, svědění a pálení tlumí do 10 minut. Doporučuji

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím