Sanorin-Analergin tekutina 1 x 10 ml 5 z 5 2

Sanorin-Analergin liq.1x10ml

Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Sanorin-Analergin liq.1x10ml

Přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních příznaků sezoní a celoroční alergické rýmy. 

SANORIN-ANALERGIN OPH+ 10ML Nosní kapky, roztok
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
SANORIN-ANALERGIN 
(Naphazolini nitras, antazolini mesilas) 
 
Oční a nosní kapky, roztok 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SANORIN-ANALERGIN musíte 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je SANORIN-ANALERGIN a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SANORIN-ANALERGIN používat 
3. Jak se SANORIN-ANALERGIN používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak SANORIN-ANALERGIN uchovávat 
6. Další informace 
 
1. CO JE SANORIN-ANALERGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
SANORIN-ANALERGIN se používá jako nosní i oční kapky k mírnění příznaků senné rýmy, 
vazomotorické alergické rýmy (projevuje se pocitem ucpaného nosu a vodnatým výtokem) a 
alergického zánětu spojivek. 
Má protialergický účinek a vyvolává zúžení cévek, což při podání do nosu vede ke zmenšení otoku 
nosní sliznice a uvolnění hlenu, a tím umožňuje volné dýchání. Při podání do oka dochází ke zúžení 
průsvitu cév spojivkové tkáně a k vysušení sliznice spojivkového vaku. 
Léčebný účinek nastupuje velmi rychle a přetrvává několik hodin (4 hodiny a více). 
Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí. 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANORIN-ANALERGIN 
POUŽÍVAT 
Nepoužívejte SANORIN-ANALERGIN 
- jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku 
SANORINU-ANALERGIN . Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění. 
 
- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů 
v okolí nosních průduchů). 
- jestliže trpíte zeleným zákalem s úzkým úhlem, nesmíte SANORIN-ANALERGIN vkapávat do 
oka. 
Přípravek nesmí být podáván dětem do 3 let. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SANORIN-ANALERGIN je zapotřebí 
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak). 
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy). 
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom). 
- jestliže trpíte průduškovým astmatem. 
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí či Parkinsonovy choroby (inhibitory 
monoaminoxidázy) nebo jinými léky, které mohou zvyšovat krevní tlak. 
- jestliže je u Vás plánován operační výkon v celkové anestezii. 
- jestliže používáte kontaktní čočky, je třeba zabránit přímému kontaktu čoček s kapkami, protože 
by mohlo dojít k jejich zkalení. Před použitím přípravku SANORIN-ANALERGIN čočky z oka 
vyjměte a umístěte je zpět až za 15 minut po použití kapek. 
Pokud trpíte výše uvedenými onemocněními nebo užíváte výše uvedené léky, používejte přípravek 
SANORIN-ANALERGIN pouze na doporučení lékaře. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Při současném podávání přípravku SANORIN-ANALERGIN a některých léků užívaných k léčbě 
depresí nebo Parkinsonovy choroby (tzv. inhibitorů monoaminooxidázy) může dojít ke zvýšení 
krevního tlaku. Proto se SANORIN-ANALERGIN nesmí používat s inhibitory monoaminooxidázy 
současně, ani v období 14 dnů po ukončení jejich podávání. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
SANORIN-ANALERGIN je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak při 
kapání do oka může ojediněle dojít k přechodnému rozmazanému vidění a proto tyto činnosti 
vyžadující zvýšenou pozornost je možno vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku SANORIN-ANALERGIN 
Přípravek obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i 
opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku). 
 
3. JAK SE SANORIN-ANALERGIN POUŽÍVÁ 
Pokud lékař neurčí jinak, podávají se následující dávky: 
Při použití do nosu si dospělí kapou několikrát denně 2 - 3 kapky přípravku SANORIN-ANALERGIN 
do každé nosní dírky. Dětem od 3 let se podávají 1 2 kapky do každé nosní dírky 3 4krát denně. 
Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se používá 
krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 1 týdne u dospělých a 3 dnů u dětí. Opakovaně 
se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie. 
SANORIN-ANALERGIN se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé 
nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno 
hlavu pootočit doprava. 
Při podávání do oka se dětem starším 3 let a dospělým kapou 3 - 4 krát denně 1 - 2 kapky do každého 
z postižených očí krátkodobě anebo s několikadenními přestávkami. SANORIN-ANALERGIN se 
podává při záklonu hlavy nebo vleže a vkapává se do vnitřního očního koutku. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku SANORIN-ANALERGIN je příliš silný nebo příliš slabý, 
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Jestliže jste použil(a) více přípravku SANORIN-ANALERGIN, než jste měl 
Při požití přípravku SANORIN-ANALERGIN je riziko předávkování, a to zejména u malých dětí, 
s následujícími příznaky: snížení tělesné teploty, zpomalení srdeční frekvence, nadměrné pocení, 
ospalost, zvýšení krevního tlaku popř. následné snížení krevního tlaku až bezvědomí. Proto při 
náhodném požití přípravku SANORIN-ANALERGIN dítětem i dospělým vyhledejte okamžitě lékaře. 
Jestliže jste zapomněl(a) použít SANORIN-ANALERGIN 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i SANORIN-ANALERGIN nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost 
nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity 
ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky 
v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, 
zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. 
Při použití delším než 1 týden u dospělých a 3 dnů u dětí stoupá riziko návyku s intenzivním 
zduřováním sliznice a ucpáváním nosu v krátké době po podání. Dlouhodobé a časté používání 
přípravku SANORIN-ANALERGIN do nosu může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání 
sliznice. 
Při podání přípravku do oka může dojít k podráždění v místě aplikace a vzácně může být pozorováno 
rozšíření zornic. Ojediněle se mohou dostavit celkové účinky jako při podání do nosu. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK SANORIN-ANALERGIN UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 30 0C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem. 
Chraňte před mrazem. 
Po otevření spotřebujte do 28 dní. Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dní při 25 C. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek SANORIN-ANALERGIN obsahuje 
- Léčivými látkami jsou naphazolini nitras 2,5 mg a antazolini mesilas 50 mg v 10 ml roztoku. 
- Pomocné látky jsou kyselina boritá, dihydrát edetanu disodného, methylparaben, sterilisovaná čištěná 
voda. 
 
Jak přípravek SANORIN-ANALERGIN vypadá a co obsahuje toto balení: 
Skleněná lahvička obsahuje čirou bezbarvou kapalinu bez mechanických nečistot. 
Velikost balení: 10 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č.p. 305 
PSČ 747 70 Opava, Komárov 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
1.8.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • 2015-06-04 17:20:03

  Přestože mě lékárníci upozorňují na to, že Sanorin- analergin se již nesmí kapat do očí, neposlouchám je. Nepomáhá mi Cromohexal ani jiné oční kapky na alergii, i když jsou na předpis, a před 20ti lety zabíral jen tento. Má stejné složení (alespoň je to tam tak napsané) jako tenkrát, tak proč by to najednou očím škodilo? Nevěřím! Je to jen další marketinkový tah...

  5 z 5

 • 2015-05-10 14:11:12

  Na léku,kapkách Sanorin-Analergin pro nos i oči v JEDNOM, je vidět bezbřehou touhu výrobců léků a lékárníků zbohatnout rychle a bez okolků na nemocných a pacientech !!! 40 let jsem ho používal když bylo třeba,v posledních letech sice už jen sporadicky, ale JEDNA lahvička pro oko a nos byla vždy připravena na cesty a vždy mi pomohla ať jsem byl kdekoliv !!! Cena této lahvičky se vždy pohybovala v relaci 40 až 60 Kč, teď musíte mít pro nos i oko dvě lahvičky dohromady a zaplatíte min. 200,-Kč !!! Navíc po otevření do 14 dnů spotřebovat !!! O T Ř E S N Ý přístup shora uvedených k pacientům !!!

  5 z 5

Doplňující informace

Značka: analergin
Cesta podání: Nasálně - do nosu
Léková forma: Kapky
Dodavatel na trh: Teva Pharmaceuticals
Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu
Trápí mě: alergie

Hodnocení 5 z 5

 • 2015-06-04 17:20:03

  Přestože mě lékárníci upozorňují na to, že Sanorin- analergin se již nesmí kapat do očí, neposlouchám je. Nepomáhá mi Cromohexal ani jiné oční kapky na alergii, i když jsou na předpis, a před 20ti lety zabíral jen tento. Má stejné složení (alespoň je to tam tak napsané) jako tenkrát, tak proč by to najednou očím škodilo? Nevěřím! Je to jen další marketinkový tah...

  5 z 5

 • 2015-05-10 14:11:12

  Na léku,kapkách Sanorin-Analergin pro nos i oči v JEDNOM, je vidět bezbřehou touhu výrobců léků a lékárníků zbohatnout rychle a bez okolků na nemocných a pacientech !!! 40 let jsem ho používal když bylo třeba,v posledních letech sice už jen sporadicky, ale JEDNA lahvička pro oko a nos byla vždy připravena na cesty a vždy mi pomohla ať jsem byl kdekoliv !!! Cena této lahvičky se vždy pohybovala v relaci 40 až 60 Kč, teď musíte mít pro nos i oko dvě lahvičky dohromady a zaplatíte min. 200,-Kč !!! Navíc po otevření do 14 dnů spotřebovat !!! O T Ř E S N Ý přístup shora uvedených k pacientům !!!

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Podobné produkty

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje
Souhlasím