Sinecod 50 mg perorální tablety pro. 10 x 50 mg 5 z 5 1

Sinecod 50mg por.tbl.pro.10x50mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Sinecod 50 mg perorální tablety pro. 10 x 50 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 796/3 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, nám. Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86 86

  • Pilulka Lékárna Komunardů, Praha 7, Komunardů 16

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna České Budějovice, České Budějovice, Lannova tř. 43

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Sinecod 50mg por.tbl.pro.10x50mg

Sinecod 50 mg se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. Přípravek se užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. Přípravek Sinecod 50 mg mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

Sinecod 50 mg

butamirát citrát

tablety s prodlouženým uvolňováním

Prosím, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás 

důležité informace.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod 50 mg

musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 

znovu.

- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

 

V této příbalové informaci naleznete:

1. Co je Sinecod 50 mg a k čemu se užívá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod 50 mg užívat

3. Jak se Sinecod 50 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat

6. Další informace

 

1. Co je Sinecod 50 mg a k čemu se užívá

Sinecod 50 mg obsahuje léčivou látku butamirát-citrát, která tlumí kašel.

Sinecod 50 mg se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při 

akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. 

U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze

na doporučení lékaře.

Přípravek Sinecod 50 mg mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod 50 mg užívat

 

Neužívejte Sinecod 50 mg:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku

přípravku.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod 50 mg je zapotřebí:

- jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže). 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv. 

expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících.

 

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků před 

použitím tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba 

tímto přípravkem vhodná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Sinecod 50 mg může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být 

opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sinecod 50 mg

Přípravek Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje monohydrát 

laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 

lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 

3. Jak se Sinecod 50 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Sinecod 50 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové 

informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1). 

 

Obvyklé dávkování je následující:

Mladiství od 12 let: Obvykle se užívá 1 tableta 1-2krát denně.

Dospělí: Obvykle se užívá 1 tableta 2-3krát denně. 

Jednotlivé dávky se užívají v intervalu 8-12 hodin.

Tablety se polykají celé.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, navštivte lékaře.

Pokud nedojde k úplnému vymizení Vašich příznaků do 1 týdne, nebo pokud je 

onemocnění doprovázeno horečkou nebo se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se 

s lékařem.

U chronických onemocnění provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení 

lékaře, který Vám sdělí, jakou dávku a jak dlouho máte přípravek užívat.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod 50 mg, než jste měl(a):

V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod 50 mg:

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si 

vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod 50 mg nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): ospalost, nevolnost, 

průjem a vyrážka.

Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto 

účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod 50 mg a poraďte se s lékařem nebo 

lékárníkem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 

prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte 

se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 

pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Sinecod 50 mg obsahuje

- Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras. Jedna tableta s prodlouženým 

uvolňováním obsahuje butamirati dihydrogenocitras 50 mg.

- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kyselina vinná, povidon 30, 

hydroxypropylmethylcelulosa, kopolymer MA/MAA 1:1, koloidní bezvodý oxid 

křemičitý, magnesium-stearát, hydrogenovaný ricinový olej, metakrylátový kopolymer 

typ E, monohydrát laktosy, polysorbát 80, mastek, červený oxid železitý, oxid 

titaničitý, hlinitý lak erythrosinu. 

Jak Sinecod 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Sinecod 50 mg jsou kulaté, rezavě hnědé potahované tablety, na jedné straně označené 

znakem firmy, na druhé straně označené P.T.

Al/PVC/PE/PVDC blistr, krabička.

Velikost balení: 10 tablet s prodlouženým uvolňováním

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 16.2.2011

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Nejnovější hodnocení

 • Martin Červenka, 2015-11-28 13:54:58

  Rychle ulevilo od kašle.

  5 z 5

Doplňující informace

EAN: 8594050580756
SUKL: 0015374
Značka: SINECOD
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: GlaxoSmithKline
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: suchý dráždivý kašel
Výrobce: NOVARTIS S.R.O.

Hodnocení 5 z 5

 • Martin Červenka, 2015-11-28 13:54:58

  Rychle ulevilo od kašle.

  5 z 5

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje
Souhlasím