Fenistil 24 perorální orální tobolky pro. 10 x 4 mg

Fenistil 24 por.cps.pro.10x4mg

Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Fenistil 24 por.cps.pro.10x4mg

Fenistil 24 poskytuje úlevu od kožních vyrážek a svědění různého původu: ekzém, dermatitis (zánět kůže), kopřivka a alergické rýmy: senné rýmy a jiných forem alergické rýmy (tj. alergie na domovní prach, zvířecí  srst, peří atd.). Pro dospělé a děti starší 12 let.

Fenistil 24 

Dimetindeni maleas 

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 

lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1. Co je Fenistil 24 a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil 24 užívat 

3. Jak se Fenistil 24 užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak Fenistil 24 uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

 

1. CO JE FENISTIL 24 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Fenistil 24 patří do skupiny léků, které se nazývají antihistaminika a používají se k léčbě příznaků alergie, 

jako jsou např. kožní vyrážky, svědění, senná rýma nebo jiné druhy alergické rýmy. 

Fenistil 24 ruší účinky histaminu, což je látka, která se v těle uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj 

alergické reakce. Přípravek zmírňuje svědění a podráždění způsobené vyrážkou na kůži, zmírňuje otoky a 

příznaky alergické rýmy, jako např. hojný vodnatý sekret z nosu, kýchání, svědění nosu a pálení a slzení očí. 

Forma s řízeným uvolňováním udržuje účinek léku po dobu nejméně 24 hodin. 

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Fenistil 24 poskytuje úlevu od 

Alergické kožní vyrážky a svědění různého původu: ekzém, dermatitis (zánět kůže), kopřivka 

(vyrážka); 

Alergické rýmy: senné rýmy a jiných forem alergické rýmy (tj. alergie na domovní prach, zvířecí 

srst, peří atd.); 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL 24 UŽÍVAT 

 

Neužívejte Fenistil 24: 

-jestliže jste alergický/á na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

-u dětí mladších 12 let. 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás týká něco z výše uvedeného, protože v tom případě 

není přípravek Fenistil 24 pro Vás vhodný. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím Fenistilu 24 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže 

- trpíte glaukomem (zelený zákal), 

-máte problémy s močením z důvodu zvětšení prostaty 

-máte epilepsii 

 

Děti a dospívající 

Fenistil 24 není určen pro děti mladší 12 let. 

Další léčivé přípravky a Fenistil 24 

 

Kromě doporučení lékaře byste Fenistil 24 neměl/a užívat zejména v tom případě, jestliže užíváte 

jakýkoli z následujících léčivých přípravků: 

-antidepresiva (léky proti depresi), 

-anticholinergika (léky proti břišním či žaludečním křečím), 

-sedativa (uklidňující léky), 

-trankvilizéry (léky proti úzkosti) či léky na spaní 

-antikovulziva (léky na epilepsii) 

-opioidní analgetika (léky proti bolesti) 

-antiemetika (léky proti zvracení) 

-prokarbazin (lék k léčbě nádorů). 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná 

budete užívat. 

 

Fenistil 24 s jídlem, pitím a alkoholem 

Podobně jako mnohá jiná antihistaminika může Fenistil 24 zesílit účinek alkoholu. Po dobu užívání 

přípravku se požívání alkoholických nápojů nedoporučuje. 

 

Starší pacienti (nad 65 let) 

Fenistil 24 není doporučován pro starší pacienty nad 65 let bez lékařského dohledu. 

 

 

Těhotenství a kojení 

Jste-li těhotná, neužívejte přípravek Fenistil 24 s výjimkou případu, kdy Vám byl lékařem předepsán. 

Fenistil není doporučován během kojení. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Při doporučeném dávkování Fenistil 24 podávaný večer (před spaním) nemá obvykle vliv na snížení 

mentální čilosti, výkonu či schopnost koncentrace. Avšak stejně jako jiná antihistaminika může Fenistil 24 u 

některých pacientů vyvolat únavu, nebo snížení pozornosti. V takovém případě by se měli vyvarovat řízení 

motorových vozidel, obsluhy strojů nebo jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost. 

 

Přípravek Fenistil 24 obsahuje laktózu. 

Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat tento léčivý 

přípravek. 

 

3. JAK SE FENISTIL 24 UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 

lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Nepřekračujte doporučenou dávku. 

 

Dospělí a děti ve věku 12 let a starší: 

Jedna tobolka jedenkrát denně večer. 

Tobolky polykejte celé a zapíjejte sklenicí vody; před spolknutím se nesmí rozdrtit ani rozkousat. 

V případě práce na směny se lék užívá před spaním. 

 

Jestliže jste požili příliš mnoho tobolek přípravku Fenistil 24 nebo došlo k jeho náhodnému požití 

dítětem ? 

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se neprodleně obraťte na svého lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Fenistil 24 

Pokud vynecháte dávku, užijte lék co nejdříve jakmile si vzpomenete. Pokud však do užití další dávky zbývá 

méně než 12 hodin, vynechte chybějící dávku a užívejte dále podle původního rozvrhu. Nezdvojujte 

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky může mít i Fenistil 24 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého. 

 

Některé velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být velmi vážné 

Tyto nežádoucí účinky postihují méně než 1 z 10 000 pacientů 

Alergické reakce, které mohou zahrnovat následující příznaky 

Kožní vyrážku 

Otok obličeje nebo hrdla 

Dušnost 

Svalové křeče 

Při zaznamenání některého z těchto příznaků přerušte užívání přípravku Fenistil 24 a obraťte se na 

svého lékaře. 

 

Další nežádoucí účinky, které mohou nastat, jsou obvykle mírné a přechodné. Častěji nastávají nežádoucí 

účinky zejména na počátku léčby. 

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté. Tyto postihují více než 1 pacienta z 10. 

Únava 

Některé nežádoucí účinky jsou časté. Tyto postihují 1 až 10 pacientů ze 100. 

Ospalost 

Nervozita 

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné. Tyto postihují 1 až 10 pacientů z 10 000. 

Neklid 

Bolest hlavy, závratě 

Zažívací potíže, nevolnost, sucho v ústech a krku 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. 

 

5. JAK FENISTIL 24 UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 

a vlhkostí. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co FENISTIL 24 obsahuje 

Léčivou látkou je dimetindeni maleas. 

Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý bramborový škrob, 

kyselina glutamová, dimetikon, hydroxypropylmethylcelulosa, oxid titaničitý, mastek, akrylátový 

kopolymer, ethylcelulosa. Stěna tobolky je složena z mastku, želatiny, oxidu titaničitého, žlutého oxidu 

železitého a červeného oxidu železitého. 

 

Jak FENISTIL 24 vypadá a co obsahuje toto balení 

Tobolky přípravku Fenistil 24 jsou tvrdé želatinové tobolky cihlově červené barvy, uvnitř slabě nažloutlé 

mikropelety. 

 

Balení: 10, 20 tvrdých tobolek 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 

6.6.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594050580695
SUKL: 0015495
Značka: FENISTIL
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: Novartis
Režim výdeje: Léčivé přípravky bez lékařského předpisu
Trápí mě: alergie

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím