Levoxal 5 mg perorální tablety film 7 x 5 mg

Levoxal 5mg por.tbl.flm.7x5mg

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Levoxal 5 mg perorální tablety film 7 x 5 mg si můžete také rezervovat v těchto lékárnách

  • Pilulka Lékárna Vimperk, Vimperk, Krátká 554

  • Pilulka Lékárna Mělník, Mělník, Pražská 532/25

  • Pilulka Lékárna Brno, Brno, Tkalcovská 869/1

  • Pilulka Lékárna Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Růžová 41

  • Pilulka Lékárna Poděbrady, Poděbrady, Náměstí T. G. Masaryka 796

  • Pilulka Lékárna Trutnov Palackého, Trutnov, Palackého 201

  • Pilulka Lékárna Trutnov Česká, Trutnov, Česká 190

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova 454/28a

  • Pilulka Lékárna Český Brod, Český Brod, Žižkova 282

  • Pilulka Lékárna Prachatice, Prachatice, Nám.Přátelství 665

  • Pilulka Lékárna Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86

  • Pilulka Lékárna Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 24

  • Pilulka Lékárna Ledenice, Ledenice, Náměstí 86

  • Pilulka Lékarna Jihlava, Jihlava, Kollárova 19

  • Pilulka Lékárna Želivského, Praha 3, Vinohradská 196

  • Pilulka Lékarna Šumperk, Šumperk, Slovanská 281/22

  • Pilulka Lékárna Moravská Třebová, Moravská Třebová, Náměstí T. G. Masaryka 33/27

  • Pilulka Lékárna Senovážné Náměstí, Praha 1, Senovážné náměstí 28

  • Pilulka Lékárna U nádraží Brno, Brno, Masarykova 37

  • Pilulka Adamova lékárna, Praha 1, Václavské náměstí 775/8

  • Pilulka Lékárna Aš, Aš, Hlavní 247/35

  • Pilulka Lékárna Český Těšín, Český Těšín, Moskevská 172/13

  • Pilulka Lékárna Hradec Králové, K.H.Máchy, Hradec Králové, Karla Hynka Máchy 637/2

  • Pilulka Lékárna Pardubice, Pardubice, K Polabinám 1893

  • Pilulka Lékárna Lidická, Praha 5, Lidická 798/19

  • Pilulka Lékárna Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Oblouková 610

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

 • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
 • Odborná online pomoc
 • Odběrná místa po celé ČR
 • Expresní doručení Pilulka Auto
 • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Levoxal 5mg por.tbl.flm.7x5mg

Levoxal 5 mg  obsahuje Levocetirizin, což je látka proti alergiím.. Používá se k léčbě příznaků alergických stavů jako jsou: senná rýma, celoroční alergická rýma, chronická kopřivka. 

Levoxal 5 mg 
Potahované tablety 
Levocetirizini dihydrochloridum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Levoxal 5 mg musíte užívat pečlivě 
podle tohoto návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
 
 
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Levoxal 5 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Levoxal 5 mg užívat 
3. Jak se Levoxal 5 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Levoxal 5 mg uchovávat 
6. Další informace 
 
 
1. CO JE LEVOXAL 5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Levocetirizin je látka proti alergii. Používá se k léčbě příznaků alergických stavů jako jsou: 
- senná rýma 
- celoroční alergická rýma 
- chronická kopřivka. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LEVOXAL 5 MG UŽÍVAT 
 
Neužívejte Levoxal 5 mg 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á na levocetirizin, příbuzné látky nebo na kteroukoli další 
složku přípravku (viz bod 6 Další informace, Co Levoxal 5 mg obsahuje) 
- jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin 
- jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (protože přípravek obsahuje laktózu) 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Levoxal 5 mg je zapotřebí 
Podávání přípravku Levoxal 5 mg se nedoporučuje dětem mladším 6 let, protože potahované tablety 
neumožňují úpravu dávky. 
 
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, poraďte se, prosím, s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou 
dávku přípravku. Novou dávku určí lékař. 
 
Stránka 2 z 4 
 
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou k dispozici potřebná data, nedoporučuje se používat levocetirizin u dětí 
mladších 2 let. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Levoxal 5 mg může působit na jiné léky a jiné léky zase mohou ovlivnit účinek levocetirizinu. Levoxal 5 mg 
může vzájemně působit s těmito látkami: 
- látky tlumící centrální nervový systém (látky, které zpomalují normální funkci mozku jako jsou 
sedativa a trankvilizéry, např. diazepam a morfin). U citlivých pacientů může být účinek na mozek 
zvýšený nebo odlišný od očekávaného účinku. 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Užívání přípravku Levoxal 5 mg s jídlem a pitím 
Levocetirizin se může užívat s jídlem i nalačno. 
Buďte opatrný/á při užívání přípravku Levoxal 5 mg současně s alkoholem. U citlivých pacientů může být 
účinek alkoholu zvýšený. 
 
Těhotenství a kojení 
Nejsou k dispozici informace o bezpečném používání levocetirizinu v těhotenství nebo období kojení. Jestliže 
jste těhotná nebo kojíte, smíte užívat Levoxal 5 mg pouze v případech, kdy přínos jednoznačně převáží nad 
možnými riziky. Váš lékař Vám může s rozhodnutím pomoci. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Někteří pacienti léčení přípravkem Levoxal 5 mg mohou pociťovat ospalost, únavu a vyčerpanost. Jestliže se u 
Vás některý z těchto projevů objeví, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Levoxal 5 mg 
Přípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, nesmíte přípravek Levoxal 5 
mg užívat. 
 
 
3. JAK SE LEVOXAL 5 MG UŽÍVÁ 
 
Uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) o užívání přípravku Levoxal 5 mg 
pokyny odlišné. V takovém případě užívejte Levoxal 5 mg přesně podle pokynů lékaře. 
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou nebo jinou tekutinou. 
 
Obvyklá dávka u dospělých a dětí od 6 let věku je 1 potahovaná tableta denně. Přípravek Levoxal 5 mg 
tablety není určen dětem do 6 let (viz oddíl 2, Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Levoxal 5 mg je 
zapotřebí). 
 
Jestliže máte mírné až středně těžké selhávání ledvin, Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku podle 
závažnosti onemocnění ledvin. 
 
Délka léčby závisí na typu, trvání a průběhu onemocnění. Váš lékař nebo lékárník Vám v tomto smyslu poradí. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Levoxal 5 mg, než jste měl/a 
Stránka 3 z 4 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Levoxal 5 mg, než jste měl/a, můžete pociťovat ospalost. U dětí může 
předávkování nejprve způsobit vzrušení a neklid, který později přejde v ospalost. Obraťte se neprodleně na 
svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu léčby. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Levoxal 5 mg 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Opomenutou dávku vynechejte a vezměte 
si další tabletu v obvyklou dobu, kdy lék užíváte. 
 
Jestliže jste přestal/a užívat Levoxal 5 mg 
Předčasné přerušení léčby nebude mít nežádoucí účinky. Mohou se však vrátit příznaky onemocnění. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i Levoxal 5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů): 
sucho v ústech, bolest hlavy, únava, ospalost 
 
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 1000, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů): 
vyčerpanost, bolest břicha 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů): 
alergické reakce jako otok úst, obličeje, případně hrdla nebo polykací potíže spolu s kopřivkou (angioneurotický 
edém), dýchací potíže nebo náhlý pokles krevního tlaku s následným kolapsem nebo šokem, který může být i 
smrtelný. V případě vzniku prvních známek alergické reakce přestaňte užívat Levoxal 5 mg s neprodleně 
vyhledejte lékaře. 
Mezi další velmi vzácné nežádoucí účinky patří agresivita, neklid, záchvaty křečí, zrakové poruchy, bušení 
srdce, nucení na zvracení, zánět jater, svědění, vyrážka, kopřivka, místní reakce pokožky z přecitlivělosti, bolest 
svalů, přírůstek tělesné hmotnosti, abnormální hodnoty jaterních testů 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
 
 
5. JAK LEVOXAL 5 MG UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu po výrazu EXP. První dvě číslice 
značí měsíc a poslední 4 číslice značí rok. 
 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
Stránka 4 z 4 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Levoxal 5 mg obsahuje 
Léčivá látka je levocetirizinum. Levocetirizinum je přítomen jako levocetirizini dihydrochloridum 
(5 mg), což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu. 
Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát (E572) v jádru tablety a 
hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400 v potahové vrstvě tablety. 
 
 
 
Jak Levoxal 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety, označené na jedné straně L9CZ a 5 na druhé 
straně . 
Velikost balení v blistrech: 1,2,4,5,7,10,14,15,20,21 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Apotex Europe B.V. 
Leiden 
Nizozemsko 
 
Výrobci 
Synthon BV 
Microweg 22 
6545 CM Nijmegen 
Nizozemsko 
 
 
Synthon Hispania S.L. 
Castelló 1 
Polígono Las Salinas 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Španělsko 
 
 
PNG GEROLYMATOS SA ( PLANT B) 
Asklipiou 4 
145 68 Kryoneri Attiki 
Španělsko 
 
 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne: 20.8.2012

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 8594158133830
SUKL: 0198572
Cesta podání: Perorálně
Léková forma: Tableta
Dodavatel na trh: APOTEX
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: alergie
Výrobce: APOTEX NEDERLAND B.V., LEIDEN

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím