Doporučujeme

Olynth 0.025 % nosní kapky nosní kapky roztok 1x10ml

Olynth 0.025% nosní kapky nas.gtt.sol.1x10ml

Režim výdeje: Volně prodejné HVLP

Zboží již není v naší nabídce.

Zeptejte se nás na tento produkt

Rádi Vám pomůžeme.


Informujte se na našem
oddělení péče o zákazníky:

222 703 000 Po - Pá: 8:00 - 18:00

  • Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč
  • Odborná online pomoc
  • Odběrná místa po celé ČR
  • Expresní doručení Pilulka Auto
  • Pilulka Klub - za každý nákup odměna

Popis výrobku

Olynth 0.025% nosní kapky nas.gtt.sol.1x10ml

Rychlá a účinná úleva od ucpaného nosu. Zmírňuje otok nosní sliznice a tím usnadňuje dýchání. Působí rychle a dlouhodobě. Nepoužívat déle ne6 5 dní. K opakovanému používání přípravku smí dojít pouze po 3-5denní přestávce.  

OLYNTH 0,025% NOSNÍ KAPKY 1X10 ml Nosní kapky, roztok

 

OLYNTH 0,025% 

nosní kapky

(xylometazolini hydrochloridum)

 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Olynth 0,025% musíte 

používat pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek Olynth 0,025% a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olynth 0,025% používat 

3. Jak se přípravek Olynth 0,025% používá 

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Olynth 0,025% uchovávat 

6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK OLYNTH 0,025% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Olynth 0,025% xylometazolin-hydrochlorid způsobuje v místě svého účinku 

stažení cév, snižuje otok nosní sliznice, usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů. 

K nástupu účinku obvykle dochází za 5-10 minut.

Přípravek Olynth 0,025% je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě 

hlenu způsobené vazomotorickou rýmou, která se projevuje záchvaty řídkého výtoku z nosu 

a jeho ucpáním, a při alergické rýmě.

Přípravek Olynth 0,025% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin 

nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou. 

Olynth 0,025% je určen k léčbě kojenců a dětí do 2 let.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

OLYNTH 0,025% POUŽÍVAT 

Nepoužívejte Olynth 0,025% 

- jestliže je Vaše dítě alergické (přecitlivělé) na xylometazolin-hydrochlorid, konzervační látku 

benzalkonium chlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku

- v případě suchého zánětu nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha 

a šimrání v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých krust.

- v případě vrozené srdeční vady nebo glaukomu s uzavřeným úhlem můžete přípravek používat 

pouze po poradě s lékařem. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olynth 0,025% je zapotřebí

Ve všech případech, kdy Vaše dítě trpí jakýmkoli onemocněním, můžete přípravek Olynth 0,025% 

používat pouze po poradě s lékařem, který zhodnotí prospěšnost léčby.

Dlouhodobé používání přípravku může vést k překrvení a otoku nosní sliznice. V mírnějších případech 

je možné využít možnosti podávání kapek nejdříve do jedné nosní dírky a po zmírnění obtíží 

pokračovat v podávání do druhé nosní dírky, aby bylo zachováno dýchání alespoň jednou nosní 

dírkou. V těchto případech je však zapotřebí porada s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Olynth 0,025% a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Používání přípravku Olynth 0,025% s jídlem a pitím

Přípravek Olynth 0,025% lze používat nezávisle na stravovacích zvyklostech.

Důležité informace o některých složkách přípravku Olynth 0,025%

Přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Přípravek Olynth 0,025% proto 

nepoužívejte pokud je Vaše dítě přecitlivělé na tuto látku.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OLYNTH 0,025% POUŽÍVÁ

O podávání přípravku Olynth 0,025% kojencům a dětem do 2 let se poraďte s lékařem. 

Pokud lékař nedoporučí jinak, kojencům a dětem do 2 let se přípravek podává podle potřeby, nejvýše 

však 3x denně 1-2 kapky do každé nosní dírky. Kojencům je vhodné nos vytírat. Dávkování závisí 

na citlivosti nemocného a na účinku léku. Nejmenší odstup mezi jednotlivými dávkami je 8 hodin. 

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Olynth 0,025% déle než 5 dní. Jestliže se do této doby 

příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se vyskytnou nežádoucí účinky 

nebo nějaké neobvyklé rekce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Delší používání 

než 5 dní je možné pouze po poradě s lékařem.

K opakovanému používání přípravku smí dojít pouze po 3-5denní přestávce.

U kojenců s nízkou hmotností a u nedonošených kojenců určí dávkování lékař.

Používání přípravku Olynth 0,025% u chronické rýmy je dovoleno pouze pod dohledem lékaře 

vzhledem k nebezpečí ztenčení nosní sliznice.

 

Návod k použití

Před podáním nosních kapek lehce zakloňte dítěti hlavu, aby nedošlo k polknutí hlenu. 

Po každém použití řádně očistěte dávkovací pipetu a uzávěr dobře zašroubujte.

Jestliže došlo k překročení dávky přípravku Olynth 0,025%, než je doporučeno

Při předávkování nebo neúmyslném požití přípravku může dojít k těmto příznakům: rozšíření zornic 

(mydriáze), nucení na zvracení, zvracení, modravému zabarvení rtů (cyanóze), horečce, křečím, 

oběhovým poruchám (zrychlení tepu, poruchám srdečního rytmu, oběhovému selhání, srdeční zástavě, 

zvýšení krevního tlaku), plicním poruchám (otoku plic, poruchám dýchání) a poruchám nálady.

Může dojít též k ospalosti, snížení tělesné teploty, zpomalení srdečního tepu, poklesu krevního tlaku 

až napodobující šok, přerušení dýchání a bezvědomí.

Při těchto obtížích je nutné ihned vyhledat lékaře! Jako první pomoc při neúmyslném požití je možné 

podat živočišné uhlí.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olynth 0,025% nežádoucí účinky, které se však 

nemusí vyskytnout u každého.

Dýchací soustava

U citlivých nemocných může přípravek Olynth 0,025% způsobit příznaky podráždění nosní sliznice 

přechodného a mírného charakteru, které se projeví jako pálení v nose nebo suchost nosní sliznice. 

V ojedinělých případech může dojít ke zvýšenému otoku nosní sliznice po odeznění účinku léku.

Nervová soustava

Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava.

Oběhová soustava

Ojediněle až vzácně se mohou dostavit účinky na srdce a krevní oběh, jako např. bušení srdce, 

zrychlený tep a zvýšení krevního tlaku.

Dlouhodobé nebo časté používání vyšších dávek přípravku Olynth 0,025% může vést k pocitům pálení 

v nose nebo suchosti sliznic, ale i k překrvení sliznic, které se zhoršuje s nadměrným používáním léku 

(tzv. rhinitis medicamentosa). K tomuto účinku může dojít i 5 dnů po ukončení léčby - dlouhodobé 

podávání přípravku může vést k trvalému poškození sliznice, pocitu sucha a šimrání v nose s tvorbou 

krust a drobným krvácením po jejich odloučení (rhinitis sicca).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK OLYNTH 0,025% UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje 

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Olynth 0,025% obsahuje

- Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum (xylometazolin-hydrochlorid) 0,25 mg (0,025%) 

v 1 ml roztoku.

- Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát 

dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, 

nekrystalizující sorbitol 70%, čištěná voda.

4Jak přípravek Olynth 0,025% vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je vyráběn v lékové formě nosních kapek, je balen ve skleněné lahvičce s dávkovací 

pipetou.

 

Velikost balení: 10 ml (mililitrů) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson,

Maidenhead, Berkshire 

SL6 3UG, Velká Británie

 

Výrobce

FAMAR ORLÉANS

5, Avenue de Concyr

45071 Orléans Cedex 2

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel.: 227 012 111, www.jnjcz.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.5.2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

téměř každý člověk trpí jednou nebo vícekrát do roka rýmou, ať již v důsledku běžného nachlazení 

nebo alergické reakce. V naprosté většině případů jde o neškodné onemocnění, které však přesto může 

být zatěžující. Zvláště nepříjemným se stává ucpaný nos v noci, kdy musí Vaše dítě dýchat převážně 

ústy a dochází u něj k osychání rtů a vysychání sliznice krku. S pomocí přípravku Olynth 0,025% 

chceme učinit rýmu snesitelnější.

Jak vzniká rýma?

Rýma z nachlazení, odborně nazývaná "akutní virová rinitida", je virové onemocnění. Naproti tomu je 

alergická rinitida (např. senná rýma) vyvolána vdechnutím látek, vyvolávajících alergickou reakci 

(např. pylu). Reakce je v obou případech obdobná: nosní sliznice oteče a vytváří zvýšené množství 

hlenu. Dítě má rýmu a pocit ucpaného nosu. Tyto projevy mohou být ještě zhoršeny doprovodnou 

bakteriální infekcí. 

Olynth 0,025% pomoc při léčbě rýmy

Léčivá látka přípravku Olynth 0,025% působí přímo na nosní sliznici, kde zužuje cévy, rozšířené 

v důsledku rýmy. To vede k rychlému zmírnění otoku nosní sliznice a uvolnění dýchání. Současně 

dochází ke snížení tvorby hlenu, a proto Vašemu dítěti již tak silně neteče z nosu. Přípravek Olynth 

0,025% působí rychle, dlouhodobě (až 12 hodin) a díky obsahu pomocné látky sorbitolu je velmi 

šetrný k nosní sliznici.

Zobrazit více informacíZobrazit méně informací

Doplňující informace

EAN: 3574660425437
SUKL: 0041683
Značka: Olynth
Cesta podání: Nasálně - do nosu
Léková forma: Kapky
Dodavatel na trh: Johnson & Johnson
Režim výdeje: Volně prodejné HVLP
Trápí mě: dýchací cesty
Výrobce: MCNEIL MANUFACTURING, ORLEANS CEDEX

Hodnocení

Vložit nový komentář

: *

:

1 - nejhorší, 5 - nejlepší

: *


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

222 703 000 Po - Pá 8:00 - 18:00

Košík:

0 ks za 0 Kč

Nakupte zboží ještě za 999 Kč a dopravu máte zdarma!
Podívejte se na naše cenové trháky

Zobrazit košík

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím